Výrobcovia / značky
Kategórie      

Reklamačný poriadok

Úvod InfoReklamačný poriadok

Je nám veľmi ľúto, ak je niektorý z výrobkov zakúpených na našej stránke chybný, pretože sa snažíme predávať kvalitné výrobky, ktoré zodpovedajú ich účelu.

Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Vady tovaru a nároky z toho vyplývajúce musia byť uplatnené kupujúcim do konca záručnej lehoty. Uplynutím záručnej lehoty zaniká právo na uplatnenie reklamácie v celom rozsahu. 

Ako môžete reklamovať tovar?


Poštou alebo prepravnou spoločnosťou

Tovar pripravte a bezpečne zabaľte.

Odovzdajte tovar na poštu alebo prepravnú spoločnosť.

 

Aké sú možnosti vybavenia reklamácie?


Podľa dohody:

1.Vrátením peňažnej čiastky na bankový účet uvedený v reklamačnom hárku.

2.Zľavou z ceny.

3.Výmenou tovaru.

 

Je preprava vráteného tevaru bezplatná?


a.Áno, ak bol kupujúcemu doručený nesprávny tovar, za ktorý podľa reklamačného poriadku zodpovedá predávajúci. V tomto prípade predávajúci poskytne kupujúcemu reklamačného asistenta na bezplatnú prepravu, ktorú možno uplatniť na odberných miestach prepravnej spoločnosti PACKETA. Jedná sa o tovar:

1. Poškodený alebo nefunkčný (Ak sa jedná o poškodenie, ktoré nevzniklo prepravou podľa obchodných podmienok spoločnosti AUTO-KOVO s.r.o.).

2. Ktorý nezodpovedá tovaru v objednávke kupujúceho.

 

b.Nie, ak sa jedná o iné vrátenie tovaru.

1. Výber nesprávneho typu pri objednávke.

2. Odstúpenie od zmluvy do 14 dní podľa obchodných podmienok spoločnosti AUTO-KOVO s.r.o.

3. Iné podľa reklamačného poriadku spoločnosti AUTO-KOVO s.r.o.


V prípade ak sa jedná o vrátenie podľa bodu a, prosíme vyžiadajte si reklamačného asistenta na adrese info@truckshopds.sk. K žiadosti pripojte  vyplnený reklamačný hárok. Reklamačný asistent Vám bude poskytnutý najneskôr 2 pracovné dni popodaní žiadosti.
Tovar zasielajte na adresu:

 

Predajňa TRUCKSHOP

AUTO-KOVO, s.r.o.

Kračanská 40

92901 Dunajská Streda


 

Pri zasielaní reklamácie treba priložiť:

  • daňový doklad (faktúru alebo blok z registračnej pokladne, kópiu)

  • záručný list (ak bol k tovaru priložený)

  • reklamačný hárok (presne vyplnený a podpísaný), pri reklamácii tovaru v záručnej dobe je nutné okrem reklamačného hárku pribaliť aj vlastný popis poškodenia alebo vady.


 

O postupe pri reklamovaní tovaru, výmene tovaru alebo o stave reklamácie sa informujte na info@truckshopds alebo telefónnom čísle +421915709164

  1. Kupujúci je povinný  čo najpresnejšie opísať chybu, pre ktorú tovar reklamuje.
  2. Za chybu tovaru nemožno pokladať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej lehoty v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.
  3. Reklamácia, a náklady prepravy vrátenia tovaru, ktorá je oprávnená, je bezplatná. Za bezplatnú sa nepovažuje napr. vrátenie tovaru bez udania dôvodu v lehote 14 dní t.j. odstúpenie od zmluvy, nesprávne objednaný tovar, vrátenie tovaru, ktorý nevyhovuje predstavám kupujúceho.
  4. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci. Výnimkou je ak kupujúci reklamuje tovar za ktorý podľa reklamačného poriadku zodpovedá predávajúci.
  5. Obchodník je povinný vrátiť náklady na dodanie tovaru len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru za predpokladu, že zákazník odosiela tovar na vlastné náklady.
  6. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.  
  7. O vybavení reklamácie bude odberateľ informovaný písomne alebo telefonicky.  

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok spoločnosti AUTO-KOVO, s.r.o. (ďalej len “Reklamačný poriadok”) je vydaný podľa §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

Predmet úpravy

Reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práva zo zodpovednosti za vadu tovaru, na ktorý bola poskytnutá záruka a ktorý si zakúpil spotrebiteľ.


Zodpovednosť predávajúceho

1. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že tovar, ktorý si zakúpil:

a) má požadovanú kvalitu, rozmery a úžitkové vlastnosti udané predávajúcim alebo výrobcom a že jeho používanie bolo schválené podľa osobitného predpisu

b) je bez vád,

c) predal za cenu uvedenú v cenníku alebo na základe dohodnutej ceny,

d) zodpovedá zdravotným a hygienickým podmienkam, ktoré ustanovujú osobitné predpisy.

2. Predávajúci ďalej zodpovedá spotrebiteľovi za vady tovaru, ktoré:

a) existovali pri jeho prevzatí,

b) vznikli v priebehu záručnej doby, ktorú poskytol predávajúci alebo výrobca tovaru vo svojom záručnom liste potvrdený predávajúcim alebo vyplýva z doby uvedenej v tomto reklamačnom poriadku.

3. Pri predaji tovaru je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi doklad preukazujúci jeho zakúpenie.

4. Predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za vady tovaru, ktoré:

a) nemožno pokladať za vady, na ktoré sa nevzťahuje záruka podľa bodu 1.a 2. tohto odseku.

b) vznikli po uplynutí záručnej doby alebo ktoré spotrebiteľ uplatnil až po jej uplynutí.

5. Predávajúci nezodpovedá za vadu tovaru, ak spotrebiteľ nevie hodnoverne preukázať jeho zakúpenie od predávajúceho.

 

Reklamácia tovaru

1. Spotrebiteľ má právo vytknúť vady tovaru zistenej na ním zakúpenom tovare. Toto právo sa nevzťahuje na tovar, za ktorý predávajúci nezodpovedá.

2. Vadu tovaru je spotrebiteľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, po tom čo mal možnosť prezrieť si tovar, najneskôr však do troch mesiacov odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak spotrebiteľ v tejto lehote vadu nevytkne, jeho právo zaniká.

3. Ak ide o vadu tovaru, ktorá neexistovala v čase jeho prevzatia spotrebiteľom a vyskytla sa až po troch mesiacoch odo dňa prevzatia tovaru, spotrebiteľ je oprávnený vytknúť vadu tovaru odo dňa jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

4. Ak spotrebiteľ nevytkne vadu tovaru do uplynutia záručnej doby, jeho právo zaniká.

Na reklamáciu tovaru, ktorá bola uskutočnená až po uplynutí záručnej doby predávajúci neprihliada.

 

 

 

Copyright 2017 - 2024 © Truckshopds.sk