Výrobcovia / značky
Kategórie      

Obchodné podmienky

Úvod InfoObchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach možno uskutočniť za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.


Dodávateľ:

AUTO-KOVO,s.r.o.
Gabčíkovská 6585/62A
Dunajská Streda
92901
 

IČO:36254011
DIČ/IČ DPH: SK2020199401


Okresný súd Trnava, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  14057/TObjednávka

1.

Spotrebiteľ objednáva tovar prostredníctvom obchodného systému na www.truckshopds.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop).

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú (prípadne fakturačnú) adresu, e-mail, názov tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom (podrobne v ochrane osobných údajov).

3.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. 

I. Dodacie lehoty

1.

Vo všeobecnosti je termín dodávky tovaru najneskôr 3 pracovné dni od dátumu objednávky (v prípade platby prevodom 3 dni od dátumu prijatia peňazí na účet). Osobný odber v predajni je možný okamžite po odoslaní objednávky. V prípade tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa je dodacia doba určená individuálne.

2.

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovaru nie sú skladom a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

II. Preberanie tovaru

1.

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3.


Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo tovaru ešte neprešlo na spotrebiteľa.

4.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

III. Odstúpenie od zmluvy

1.


Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy si môže uplatniť u predávajúceho v listinnej podobe doručenej poštovne alebo elektronicky.  Vzťahuje sa to iba na tovar zakúpený v internetovom obchode. 
Tovar treba doručiť na adresu predajne:
Truckshopds, AUTO-KOVO, s.r.o.
Kračanská 5145
Dunajská Streda
92901


Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (záručný list, faktúru a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.
3.
Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorý spotrebiteľ uhradil  vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

4.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

5.


Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
 

IV. Záruka a servis

1.

Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu. V prípade ak záručný list nebude pribalený, za záručný list sa považuje faktúra.

2.

Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na 24 mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane záručného listu, pokladničného bloku, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

3.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

V. Záverečné ustanovenia

1.


Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

2.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. 
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. 
Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. 
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

 

 

 

Copyright 2017 - 2024 © Truckshopds.sk