Výrobcovia / značky
Kategórie      

Odstúpenie od zmluvy

Úvod InfoOdstúpenie od zmluvy

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU


  1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní . Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na mail: info@truckshopds.sk alebo poštou na adresu:

Truckshopds, AUTO-KOVO, s.r.o.
Kračanská 5145
Dunajská Streda
92901

Kontakt: +421915709164

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali, jeho použitie však nie je povinné. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

  1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu prevádzky spoločnosti bez zbytočného

odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od

zmluvy.

Truckshopds, AUTO-KOVO, s.r.o.
Kračanská 5145
Dunajská Streda
92901

Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej

lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Upozorňujeme Vás, že v prípade

odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku

zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom,

než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.


Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

 

 

 

Kontakt

Adresa:

Sídlo

AUTO-KOVO,s.r.o.
Gabčíkovská 6585/62A
Dunajská Streda
92901
Okresný súd Trnava, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  14057/T

 

Tel: 0905256531 - predajňa (PONDELOK-PIATOK 8:00-12:00, 13:00-16:00)

Tel: 0915709164 - fakturácia, reklamácie (PONDELOK-PIATOK 8:00-12:00)

info@truckshopds.sk

truckshopds@gmail.com


 

Copyright 2017 - 2024 © Truckshopds.sk