Výrobcovia / značky
Kategórie      

Varič ryže XXL TRUCK

Varič ryže XXL TRUCK

Ryžovar 12/24V 1,6 l

Kód: 9937XX
 
65,- €
Do košíka

Varič ryže XXL TRUCK

Ryžovar je vhodný na prípravu a ohrievanie ryže, polievok, omáčok, prívarkov a cestovín. Ďalej  na ohrievanie hotových pokrmov v kabíne vozidla. Ovládanie ryžovaru  je úplne jednoduché. Len stlačte jedno tlačidlo a pokrm sa  začne pripravovať. O nič iné sa už nemusíte starať. 

 

Napätie: 12V / 24V

Výkon: 120W / 180W

Kapacita: 1,6L

Hmotnosť: 1,2 kg

Napájanie: cigaretový zapaľovač

Vonkajší rozmer: 210x190x230mm

Príslušenstvo: Ryžovar s káblom na napájanie, naparovací hrniec, odmerka

4. funkcie prípravy pokrmov: ryža, polievka, cestoviny, omáčky 

Návod na použitie

Názov značky: DMWD, Funkcia: Varenie ryže a kaše Varenie a ohrievanie . Funkcia: Zachovanie tepla, Výkon (W): 100/140 W

Kapacita: 1-6 L , Metóda ohrievania: Podhrevné kúrenie,  Materiál plášťa: Plast , Režim riadenia: Mechanický časovač

Aplikácia: 1-2 osoby, Vonkajšie rozmery: 210x190x230mm, Tvar: Cylinder, Príslušenstvo: Ryžovar, naparovací hrniec,Odmerka

Hmotnosť: <2kg

 

 

 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

• Tento prístroj nesmú používať deti do 8 rokov veku.*

• Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo keď boli vopred poučené o bezpečnom používaní tohto spotrebiča. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov a musia byť pod dohľadom. Uchovávajte prístroj a jeho sieťový kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

• Spotrebič nemôžu používať osoby, ktoré majú zníženú fyzickú, senzorickú alebo mentálnu schopnosť, alebo osoby, ktoré s ním nemajú skúsenosti alebo vedomosti, okrem prípadov, keď im pri tom pomáha osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, dozerá na ne alebo ich vopred poučí o bezpečnom používaní tohto spotrebiča.

• Deti sa nesmú so spotrebičom hrať.

• Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a poznatkov, pokiaľ neboli tieto osoby poučené o používaní zariadenia a kontrolované osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

• Ak je váš prístroj vybavený vymeniteľným napájacím káblom: ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený špeciálnym káblom

• Ak je váš prístroj vybavený pevným napájacím káblom: ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo rizikám.

• Spotrebič sa nesmie ponárať do vody.

• Príslušenstvo a časti, ktoré sú v kontakte s potravinami, čistite vlhkou handričkou alebo špongiou a saponátom. Otrite vlhkou handrou alebo špongiou. Príslušenstvo a časti, ktoré sú v kontakte s potravinami, osušte suchou handrou.

• Pozor: povrch výhrevného telesa može po použití akumulovať zostatkové teplo.

• Pozor: nebezpečenstvo zranenia v dôsledku nesprávneho používania prístroja.

• Pozor: ak má Váš prístroj odnímateľný sieťový kábel, chráňte konektor pred rozliatymi tekutinami.

• Prístroj vždy odpojte zo siete: - ihneď po ukončení prevádzky, - pri premiestňovaní, - pred každým čistením alebo údržbou, - ak vykazuje funkčné anomálie.

• Pri spustení elektrického zariadenia vydávajúceho teplo dochádza k vytváraniu vysokých teplôt, ktoré môžu zapríčiniť popáleniny. Nedotýkajte sa viditeľných kovových častí.

• Prístroj by mal byť umiestnený na stabilnom podklade pomocou rukoväťí (ak sú) tak, aby sa zabránilo vystreknutiu horúcej kvapaliny.*

• Počas prípravy výrobok vyžaruje teplo a vypúšťa paru. Nepribližujte sa rukou ani hlavou. Neklaďte mokrú utierku na vonkajší kryt.

• Skontrolujte, či sa sieťové napätie zhoduje s napätím uvedeným na prístroji (striedavý prúd).

• Prístroj nepoužívajte, ak: - je prístroj alebo kábel poškodený, - prístroj spadol, alebo je viditeľne poškodený, alebo nepracuje správne. - V takom prípade sa zaradenie musí zaslať do autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie k vášmu bydlisku, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku. Prístroj sami nerozoberajte.

• Kábel nenechávajte voľne visieť.

• Nepoužívajte predlžovacie káble. Ak prevezmete na seba zodpovednosť za takéto konanie, používajte iba predlžovací kábel, ktorý nie je poškodený, ktorý má uzemnenú zástrčku a je vhodný pre napájanie prístroja.

• Prístroj neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Fungovanie

• Aby ste predišli postriekaniu vodou, použite stabilný, teplu odolný pracovný povrch.

• Ovládanie polohy prípravy potravín musí byť bez prekážok. Nikdy s ním nemanipulujte nasilu, ani neblokujte vonkajším predmetom.

• Nádržku nikdy nevyťahujte, kým je výrobok v prevádzke.

• Nádržku nikdy neklaďte priamo na plameň alebo iný zdroj tepla.

• Nádržka a varná platňa musia byť v priamom kontakte. Používanie poškodenej nádržky, ako aj akéhokoľvek predmetu alebo potraviny vsunutej medzi tieto dve súčasti by mohlo spôsobiť poruchu. • Prístroj nedávajte do blízkosti tepelného zdroja alebo do horúcej rúry, pretože by mohlo dôjst k vážnemu poškodeniu.

• Do výrobku nedávajte kvapalinu, ani potraviny, keď nádržka nie je na mieste.

• Ak dôjde k zapáleniu nejakej časti výrobku, nikdy ju nehaste vodou. Zaduste plamene vlhkou handrou.

• Akýkoľvek zásah môže vykonať iba autorizované servisné stredisko a za pomoci originálnych náhradných dielov.

• V prípade profesionálneho využitia, nevhodného používania alebo pri nedodržaní pokynov vyrobca nezodpovedá za škody a zaniká nárok na náhradu škody

 

 

 

 

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

ČISTIČ SKIEL PRELIX

ČISTIČ SKIEL PRELIX

500 ML

3,90 €
Univerzálny čistič CAR WASH XXL

Univerzálny čistič CAR WASH XXL

1000 ml

Ekonomické balenie

6,80 €
Copyright 2017 - 2023 © Truckshopds.sk